Vlastnosti vazeb

Vlastnosti vazeb objektů

  1. Název (Name) - název vazby je zobrazován pouze v případě, kdy je nahrazen výchozí název "Relationship", viz krok 8. Při přemístění objektů modelu dojde automaticky také k přesunutí názvu vazby, který byl vyplněn. U delších názvů vazeb bude nutné zvětšit vzájemný rozestup objektů, aby zůstal popis vazby čitelný.
  2. Umístění vazby (Positioning of the name) - ve výchozím stavu zobrazuje SW ARPO název vazby na konektoru automaticky. Pokud automatické umístění s ohledem na rozmístění objektů nevyhovuje, lze z rozevírací nabídky vybrat zarovnání názvu vazby ke zdrojovému objektu.
  3. Zalomení vazby (Break of the path %). Hodnota může být v rozsahu 0 až 100%.
  4. Identifikátor (Identifier) - jedná se o volný atribut, který nemá filtrem metody modelování stanovena pravidla. Lze jej využívat například k číslování aktivit v rámci workflow, přiřazení číselníku formulářů apod.
  5. Popis (Description)- využívá se k doplnění upřesňujících informací o vazbě. Vstupní pole je omezeno na 33.000 znaků.
  6. FTE - specifický atribut který se využívá k vyjádření alokace kapacit procesní role na aktivitu (FTE = Full-time equivalent).
  7. Podrobnosti o napnuté vazbě. Zobrazují se název a barva zdrojového objektu, typ vazby, název a barva cílového objektu.
  8. Provede zkopírování typu vazby do pole 1. Je-li název vazby jiný než výchozí, SW ARPO zobrazí typ vazby mezi objekty.
  9. Uloží provedené změny.
  10. Zavře dialogové okno pro editaci objektu.

 

Zobrazení vazeb objektu:

Poznámka k zobrazení vazeb:

Jakkoliv efektně toto zobrazení vypadá, je nutné mít na paměti prostorovou náročnost zobrazení vazeb objektů, neboť je obvykle nutné zvětšit rozestupy mezi objekty a to napříč celým modelem. Při publikování do HTML SW ARPO od verze 4.4 nativně generuje tabulku vazeb u vybraných objektů a typů modelů.

 

Související téma: Práce s vazbami objektů .