Vlastnosti objektů

Obecně k vlastnostem objektů modelování


Záložka - Hlavní

 1. Název objektu (Object name) - hlavní vlastnost objektu modelování. V souladu s nastavením filtru metody modelování sleduje SW ARPO unikátnost názvu (téma Výskytové kopie objektů a práce s nimi).
 2. Zobrazit název (Display the name) zapne / vypne zobrazení názvu objektu. Je-li výchozí objekt nahrazen vlastním obrázkem, je vhodné potlačit zobrazení názvu objektu. U volných grafických objektů tříd Geometrický obrazec a Nadpis (1,2) není žádoucí tento atribut zobrazovat a je ve výchozím stavu vypnutý.
 3. Typ objektu (Object type) - zobrazuje nabídku typu objektu. Obsahuje-li filtr metody modelování alternativy výběru typu objektu, rozevírací nabídka obsahuje jejich výčet, například u objektu typu aktivita může být v případě potřeby typ objektu změněn (aktivita poloautomatizovaná, automatizovaná) bez nutnosti odstranění a opakovaného založení objektu jiného typu. Pokud filtr metody neobsahuje alternativy k vybranému objektu, je rozevírací nabídka vypnuta.
 4. Stav objektu (Object Status) - zobrazuje v pravé horní části objektu vybraný grafický štítek. Na výběr je z 18 možností stavů s širokým spektrem využití atributu (indikace začátku - konce procesu, stavu plnění metriky procesu,..).
 5. Barva a velikost (Color and size) - ve výchozím stavu jsou hodnoty vyplněny v souladu s nastavením filtru metody modelování. Výchozí barvu a velikost objektu lze podle potřeby upravit.
 6. Identifikátor (Identifier) - jedná se o volný atribut, který nemá filtrem metody modelování stanovena pravidla. Lze jej využívat například k číslování aktivit v rámci workflow, přiřazení číselníku formulářů apod.
 7. Popis (Description) - využívá se k doplnění upřesňujících informací objektu, např. rozpracování popisu příslušného kroku procesu. Vstupní pole je omezeno na 33.000 znaků.
 8. Grafika objektu - přiřadí obrázek ve formátu bmp v maximální velikosti 320 x 320 bodů. Po přiřazení obrázku provede SW ARPO automatickou aktualizaci velikosti objektu v závislosti na velikosti obrázku.
 9. Uloží provedené změny.
 10. Zavře dialogové okno pro editaci objektu.

 

Záložka - Indikátory

 1. Indikátor 1-4 - definice indikátorů je vymezena hodnotami, jednotkami a popisem případně vzorcem, který se používá pro výpočet.
 2. Četnost průběhu (Execution frequency) - umožňuje zadat četnost průběhů za zvolenou jednotku času. Slouží pro pozdější analytické a optimalizační práce.
 3. Objem provádění (Execution volume) - umožňuje zadat množství ve zvolených jednotkách, které krok procesu / proces produkuje. Slouží pro pozdější analytické a optimalizační práce.

 

Záložka - Časy

 1. Doba čekání (Wait time) - vyjadřuje čas, po který není prováděna popisovaná operace.
 2. Doba přípravy (Preparation time) - vyjadřuje čas potřebný k přípravě (materiálů, jednotlivých dílů) před zahájením operace.
 3. Doba zpracování (Processing time) - vyjadřuje vlastní čas potřebný k provedení operace (smontování výrobku z dílů).
 4. Celková doba trvání (Total duration) - prostý součet výše uvedených polí.

 

Záložka - Náklady

Na záložce Náklady lze k vybraným objektům doplnit informace týkající se nákladů na popisovaný prvek procesu. Hodnoty se zadávají v jednotkách požadované měny (Kč, Eura,..) vztažené k četnosti průběhu procesu / kroku procesu.

 1. Zadávat lze následující náklady: náklady na materiál, osobní náklady, provozní náklady, náklady na energii, režijní náklady, odpisy a amortizace, finanční náklady (nákup) a ostatní náklady.
 2. Celkové náklady: položka představuje prostý součet výše uvedených polí.

 

Záložka - Odkazy

Prakticky ke každému objektu metody modelování ARPO (v závislosti na nastavení filtru metody) lze přiřadit parametrizované absolutní nebo relativní linky, které jsou soustředěny právě na kartě odkazů. Tato funkcionalita se typicky využívá k navázání formulářů k objektům typu Dokument.

 

K vybraným objektům modelování lze připojovat až tři různé odkazy. Každý odkaz je vymezen třemi atributy:

 1. Odkaz - Pole 1: Cesta k požadovanému souboru, odkaz na internetové stránky apod..
 2. Odkaz - Pole 2: Název odkazu.
 3. Odkaz - Pole 3: Parametr odkazu. Například pokud se odkaz tvořen internetovou adresou, tak do parametru odkazu lze zadat parametr "_blank", kterému rozumí prohlížeč a otevře odkaz v novém okně.

Pro odkaz objektu lze použít:

Odkazy jsou následně u každého objektu vizualizovány (jak na úrovni nástroje, tak html exportu) červenými symboly v pravém horním rohu objektu. Po kliknutí na symbol odkazu dojde k jeho otevření:

Záložka - Volné textové a číselné atributy

 

 

Záložka - Log