Uživatelské změny filtru metody

Uživatelské změny filtru metody modelování

Základní informace o filtru metody modelování ARPO jsou uvedeny v tématu Filtr metody modelování, před zásahem do filtru metody doporučujeme provést jeho zálohu. Hromadné změny existujících objektů procesního modelu jsou popsány v tématu Výchozí šablony objektů.

SW ARPO umožňuje provádět některé uživatelské změny filtru metody modelování. Další zásahy do topologie modelů, objektů a vazeb nad rámec níže popsaného provádíme jako customizaci filtru metody modelování tak, aby byla celá metoda modelování vnitřně konzistentní.

 

 

 1. Objekty jsou přehledně seskupeny dle perspektiv modelování notace ARPO.
 2. Každá perspektiva modelování obsahuje specifické typy objektů, přičemž řada z nich může mít obecnou prostupnost mezi jednotlivými typy modelů.
 3. Kliknutím na požadovaný typ objektu se rozbalí stromová struktura příslušného objektu.
 4. Každý objekt modelování je definován třemi okruhy: obecnými charakteristikami, textovými a číselnými atributy.

 

Charakteristiky objektu

 1. Název objektu - je následně v modelech používán jako výchozí parametr názvu objektu (atribut Object type).
 2. Výchozí hodnoty pro rozměr (šířka x výška) a barvu objektu, kterou lze vybrat buď kliknutím na barevný čtverec, případně zadat ve formátu RGB.
 3. Sada zatržítek jejichž význam je popsán v následujících bodech:
 4. ARPO SW podporuje import / export z / do MS Visio (témata Import z aplikace MS Visio a Export modelu - výkres MS Visio ). Atribut definuje typ objektu pro export do MS Visio.

 

 

Customizovatelné textové atributy objektu

 1. Zadejte název atributu. V našem příkladu je vyplněn název jako Kategorie dokumentu, neboť v procesním modelu potřebujeme tuto kategorii u objektů typu Dokument striktně rozlišovat.
 2. Textové atributy lze zadávat jako text (bez možnosti výběru z několika variant - viz obrázek níže, kdy je potřebné umožnit zadání textu ke SWOT analýze) případně určit množinu entit z kterých má uživatel možnost výběru. Tento výběr je pak reprezentován formou rozevírací nabídky (viz obrázek níže) Pokud má být vytvořena rozevírací nabídka, je třeba definovat obsah jednotlivých předvoleb. Do pole "Add to list" vyplňte požadovanou informaci a klikněte na tlačítko "+".
 3. Smaže (nenávratně) vybranou položku rozevírací nabídky.
 4. Posune vybranou položku o jednu pozici výš.
 5. Posune vybranou položku o jednu pozici níž.
 6. Provede vzestupné (A -> Z sorting) seřazení všech položek rozevírací nabídky.
 7. Provede sestupné (Z -> A sorting) seřazení všech položek rozevírací nabídky.

 

Ukázka textových atributů - uživatel zadává text do připravených polí:

 

Ukázka textových atributů - uživatel vybírá příslušnou hodnotu z rozevírací nabidky:

 

Customizovatelné číselné atributy objektu