Šablony modelů

Šablony modelů v repository

 

Používání šablon modelů

  1. V repository procesního modelu založte novou skupinu, kterou nazvěte _Templates:
  2. Ve struktuře procesního modelu zkontrolujte správné vytvoření skupiny (je důležité dodržet název, jinak SW ARPO nepozná, že se jedná o skupinu obsahující šablony modelů):
  3. Nad skupinou _Templates klikněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte položku Create new first-level model in the group (1). Zadejte požadovaný název (2), z nabídky typů modelů vyberte „Diagram alokace procesu - SIPOC“ (3) a klikněte na tlačítko „Uložit“ (4):
  4. SW ARPO v repository založí požadovaný typ modelu:
  5. Je-li žádoucí, aby každý nově vytvořený diagram alokace procesu – SIPOC obsahoval také vazby na objekt typu proces (poskytuje vstup, reguluje provádění, je vlastníkem procesu,…), je třeba vytvořit šablonu z nějakého již existujícího SIPOC diagramu ve vašem procesním modelu (povšimněte si, že na liště objektů modelování u diagramu SIPOC není v SW ARPO objekt typu „Proces“, neboť diagram SIPOC vzniká hierarchizací právě z tohoto objektu a SW ARPO jej do modelu doplní automaticky jako výskytovou kopii). V procesním modelu otevřete vyprecizovaný SIPOC diagram, který poslouží jako zdroj šablony. Vyberte všechny objekty a vazby diagramu (Ctrl+A, případně menu Edit->Select->Select all), dále nakopírujte do schránky (Ctrl+C, případně menu Edit-> Copy selection).
  6. Otevřete model diagramu alokace procesu se skupině _Templates.
  7. Kopírované objekty a vazby vložte jako „rámec“ objektů (Ctrl+V, případně menu Edit-> Paste frame).Povšimněte si, že vložené objekty mají výchozí název dle definice filtru metody modelování a dále zůstaly zachovány popisy vazeb:
  8. Při potřebě vytvoření SIPOC diagramu v procesním modelu klikněte pravým tlačítkem na objekt typu "Proces" a z kontextové nabídky vyberte položku "Create detailed view (Diagram alokace procesu - SIPOC)":
  9. SW ARPO založí nový diagram, který bude obsahovat připravené objekty a vazby dle šablony ve skupině _Templates.
  10. V posledním kroku zbývá upravit výchozí názvy objektů dle konkrétní potřeby modelovaného procesu. K rychlému nahrazení výchozích objektů doporučujeme používat funkcionalitu Smart Drop , která je popsána v tématu Výskytové kopie objektů a práce s nimi.