Publikování do HTML

Publikování procesního modelu do HTML - ARPO Website Publisher

ARPO Website Publisher umožňuje publikovat celý projekt do aktivního HTML formátu. Takto vytvořený export lze snadno zkopírovat na intranet společnosti a umožnit tak prohlížení procesního modelu všem pracovníkům bez nutnosti instalace dalšího doplňkového SW nástroje. K prohlížení modelů postačí prakticky libovolný internetový prohlížeč (výstup testujeme na několika běžně používaných prohlížečích).

HTML verze procesního modelu je tím nejlepším výstupem, který může jakýkoliv modelovací nástroj nabídnout, neboť u prohlížených procesů jsou zachovány všechny vazby na okolí, a je možné se mezi jednotlivými procesy a úrovněmi libovolně "proklikávat".

 1. Rozsah publikování repository procesního modelu (Scope) - projekt se všemi podřízenými skupinami a modely, skupinu včetně všech podřízených modelů,...
 2. Vlastnosti objektů (Object properties) - zatrhnutím této volby budou exportovány všechny popisné atributy, které byly při modelování vyplněny a odkazy na výskytové kopie.
 3. Název souboru (Filename) - definuje název úvodní stránky celého procesního modelu. Výchozí název "indexové" stránky lze upravit dle potřeby.
 4. Cesta k adresáři (Path) - výchozím adresářem pro ukládání výsledných souborů je složka "Website " v instalačním adresáři ARPO. V případě potřeby vyberte jiný adresář pro uložení výsledného html exportu.
 5. Stávající html export (Existing website) - předvolby pro smazání / ponechání stávající verze html exportu.
  • Delete processes and objects - automaticky promaže staré modely a objekty. Doporučujeme provést vždy před novým publikováním procesního modelu.
  • Delete Index and frames - smaže indexovou stránku a podřízené stránky s rámci. Pozor, toto mazání neprovádějte na customizovaných html souborech. ARPO je smaže a nahradí je výchozí šablonou!
  • Delete CSS styles - promaže soubory s popisem způsobu zobrazení stránek html stránek a nahradí je výchozími.
  • Delete GIF styles - promaže gif obrázky používané k zobrazení ikonek v procesním modelu a nahradí je výchozími.
 6. Smaže vybrané položky (Delete selected items) - dle předvoleb v předchozím bodě.
 7. Navigační strom modelů (Navigation for models) - předvolby pro generování stromu procesního modelu:
  • JAVA Process Explorer - vygeneruje přehledný navigační strom ve struktuře, která kopíruje strukturu repository procesního modelu. Tato volba je nejvhodnější a nejpřehlednější.
  • HTML Ordered by levels - vygeneruje menu ve formě odkazů s názvy procesních modelů členěných do úrovní (od modelů 1 až k n úrovni modelů).
  • HTML Ordered by dots - vygeneruje menu ve formě odkazů s názvy modelů. Jednotlivé úrovně jsou odděleny tečkami (vrcholová mapa neobsahuje žádný oddělovač, modely na první úrovni obsahují jeden oddělovač, další podřízené modely jsou odděleny dvěma a více oddělovači v závislosti na počtu podřízených modelů).
 8. Typ grafiky modelů (Images file type) - předvolby pro generování výstupního formátu grafiky modelů:
 9. Znaková sada - definuje, zda bude výstupní HTML export kódován ve znakové sadě ANSI či UTF-8. Kódování UTF-8 svými vlastnostmi řeší mnoho dřívějších problémů při zachování zpětné kompatibility.
 10. Měřítko pro zobrazení modelů (Zoom for models) - předvolby pro generování měřítek modelů v rozmezí od 25% do 100%. Uživatel si pak může v html exportu modely dle potřeby zvětšovat / zmenšovat.
 11. Publikovat html verzi procesního modelu (Publish website) - stisknutím tlačítka dojde ke spuštění skriptu pro generování HTML verze procesního modelu. Po spuštění skriptu se změní ikonka na prostřednictvím které lze kdykoliv v průběhu generování tuto operaci přerušit.
 12. Zobrazuje aktuální stav generování html verze procesního modelu.
 13. Po úspěšném vygenerování otevře výsledný procesní model v HTML formátu.
 14. V průběhu generování provádí SW ARPO kontrolu platnosti odkazů připojených k objektům.
 15. Výsledek kontroly platnosti odkazů je průběžně zaznamenáván do log souboru, který lze otevřít kliknutím na tlačítko.
 16. Adresář stylů HTML exportu (Change directory) - umožňuje změnit cestu ke customizovaným kaskádovým stylům, které jsou používány při zobrazení html exportu. Tuto volbu používejte pokud máte vytvořený vlastní styl zasazený do logotypu organizace.

 

Upozornění: HTML generování je, obzvláště u rozsáhlých modelů, časově náročnou procedurou. Generuje se velké množství html souborů.

 

Soubor logu kontroly odkazů

 1. Výsledek validace odkazu. Odkazy na webové stránky jsou vždy schváleny.
 2. Neplatný odkaz - soubor nebyl v uvedené cestě nalezen. Je nutné buď soubor zkopírovat do umístění, případně opravit odkaz objektu.
 3. U platných relativních odkazů je uveden odkaz na postup na konci logu.
 4. Sloupec obsahuje podrobnosti o jednotlivých odkazech.
 5. Obsahuje celkový počet relativních odkazů spolu s instrukcí pro zkopírování adresáře Link do adresáře procesního modelu. Obdobná informace je zobrazena bezprostředně po dokončení generování HTML: