Klasifikace procesů

Klasifikace business procesů

Existuje řada klasifikací business procesů a dlužno podotknout, že kreativita konzultantů je v tomto směru nezměrná. V následujících bodech je uvedeno několik příkladů:

Šmída označuje dělení na hlavní, řídící a podpůrné za nejobvyklejší způsob klasifikace procesů (Šmída, 2007). Toto dělení je podle jeho názoru přehledné, jednoduché, poskytuje důležité informace o procesu a napovídá, jak by měl být řízen, ukazuje na význam jednotlivých procesů, čímž napomáhá stanovit priority pro jejich „reengineering“.

Oproti tomu Řepa (Řepa, 2012) ke klasifikaci procesů uvádí: „Jedinou všeobecně a bez výjimky platnou klasifikací je ta, jež vychází z jejich přirozeného původu a respektuje jejich přirozené vztahy, pocházející ze základního smyslu organizace: procesy klíčové a procesy podpůrné. Všechny ostatní klasifikace lze bez výjimky označit za ne všeobecně platné, subjektivní, specifické, relativní, některé z nich pak za všeobecně (tj. absolutně) nesmyslné…“.


Hlavní procesy jsou procesy, které se přímo podílejí na plnění poslání organizace. Řídící procesy pak mají tvořit jednoduchý jednotný systém řízení a konečně podpůrné procesy poskytují podpůrné služby klíčovým procesům. V případě potřeby je možné tyto procesy zajišťovat formou outsourcingu (tedy za předpokladu, že jsou konkurenčně slabé). Základní charakteristika hlavních, řídících a podpůrných procesů je uvedena v následující tabulce (Šmída, 2007):

 

Typ procesu

Způsob, jakým má být řízen

Charakteristika procesu

Přidává hodnotu?

Probíhá napříč organizací?

Má externí zákazníky?

Generuje tržby (zisk)?

Hlavní

Výkonově

ANO

ANO

ANO

ANO

Řídící

Nákladově

NE

ANO

NE

NE

Podpůrný

Výkonově, možnost outsourcingu

ANO

NE

NE

NE

 

V kontextu výše uvedené klasifikace procesů Řepa praví (Řepa, 2012): „V tomto rozdělení je vidět nepochopení základní změny v pojetí řízení organizace, k níž dochází příchodem procesního řízení. V procesně řízené organizaci totiž neexistují procesy, které by nebyly označitelné za řídicí, neboť podstatou a smyslem každého procesu je řízení. Tato klasifikace je zřetelným pozůstatkem tradičního pojetí řízení organizace, kdy odpovědnost za vykonávané činnosti má jakoby někdo jiný, než kdo je vykonává (vedoucí versus vedený)“.