Základní popisné atributy procesu

Základní popisné atributy procesu - metoda SIPOC

Procesní mapy nepopisují (z podstaty jejich účelu ani nemohou) vzájemná rozhraní procesů. Nedostatečně či nesprávně ošetřená rozhraní představují poměrně palčivý problém, který se projevuje zejména v případech, kdy složitý proces probíhá napříč několika organizačními jednotkami, neboť tato rozhraní procesu negativně ovlivňují plynulost toku procesu.

Rozhraní procesu je takové místo a časový okamžik, na kterém jedna instance procesu spolehlivě a za stanovených podmínek (včetně odpovědností a pravomocí zainteresovaných rolí procesů) předává své produkty ke zpracování další instanci procesu.

Není podstatné, které procesní role si výstupy předávají. Důležité je, aby tato rozhraní byla jednoznačně identifikována a popsána (Cienciala a kol., 2011). Vstupním rozhraním každého procesu jsou jeho dodavatelé a vstupy, výstupní rozhraní je tvořeno výstupy a zákazníky procesu. Na vstupy a výstupy jsou kladeny specifické požadavky (kvantita, kvalita, čas, ….). Tyto atributy tvoří základ metody SIPOC , jejíž obecný princip je znázorněn na následujícím obrázku:

Při konstrukci SIPOC diagramu postupujeme v následujících krocích (ASQ, Service Quality - SIPOC, 2014, online):

Metoda je aplikovatelná na jakkoliv rozsáhlý proces. Při modelování procesů pomáhá zachovávat přehlednost, předchází vynechávání některých činností při mapování procesu a udržuje jej v mantinelech, ve kterých se chceme pohybovat.

 

V  tabulce je uvedena rozšířená verze popisných atributů procesů. Jak uvádí Řepa (Řepa, 2012), globální pohled na proces by měl být doplněn o základní atributy o každém procesu, které jsou soustředěny do popisné tabulky procesu a doplňují globální model procesů (vrcholovou procesní mapu) o klíčové charakteristiky. Tabulka vyjadřuje globální charakteristiky celého procesu, nikoliv jednotlivých jeho činností.

 

K zachycení základních popisných atributů a vytvoření abstraktního pohledu na procesy jsme vytvořili v metodě modelování ARPO specifický typ modelu Diagram alokace procesu SIPOC, který poskytuje v závislosti na úrovni procesního modelu (srov s Procesní mapy a procesní model) mentálně zvládnutelné pohledy na proces: