Články

Představení společnosti

O společnosti

KLUG Solutions s.r.o.


S brazilskými kolegy (KLUG Solutions Brazil) vyvíjíme od roku 2006 vlastní softwarové řešení pro modelování a optimalizace procesů - ARPO BPMN++ Modeler, poskytujeme poradenské služby související se zavedením procesního řízení a dalším rozvojem procesů.

Business Process Management je dnes již nezpochybnitelným nástupcem tradičních koncepcí řízení. Jde o fenomén, ze své podstaty velmi široký a dynamický, který si klade za cíl jediné - učinit podnik pružnějším, konkurenceschopnějším a jeho procesy efektivnějšími. Nejedná se jen o další z řady módních vln v manažerském instrumentáriu, ale o nutnost, která zvyšuje šance podniku na přežití. 

Implementace procesního řízení (BPM) s využitím SW ARPO má řadu přínosů, ale také omezení, které jsou uvedena v následujících bodech.

 

Přínosy navrhovaného řešení:

 • Procesní model – je základním stavebním kamenem procesně řízené organizace, který konsoliduje veškeré dění související s chováním organizace při zachování vzájemných vazeb a souvislostí, které je prakticky nemožné statickými obrázky či textovými popisy udržet.
 • Nedocenitelná pomoc při změnovém řízení – změny procesů a souvisejících infrastrukturálních pohledů (lidské zdroje, informační systémy,..) jsou jednoznačně identifikovatelné, jsou známy dopady před provedením změny a lze také provést „sanity check“ před/po implementaci změny.
 • Jednotnost přístupu - metodický postup a samotný modelovací nástroj skrze pravidla modelování „tlačí“ na jednotný přístup k mapování a modelování procesů organizace, výstupem je tak ucelený a vnitřně provázaný procesní model popisující chování organizace stejným jazykem napříč celou organizací.
 • Analytické možnosti – modely a objekty jsou na úrovni repository propojeny soustavou typizovaných vazeb. Celý procesní model si lze představit jako prostorový objekt, kterým lze libovolně otáčet a vytvářet nejrůznější analytické pohledy na modelovanou realitu (procesní, organizační, produktový, informační, znalostní,…).
 • Provázanost prvků - do modelu jsou všechny objekty zaznamenány pouze jednou, modelovací nástroj pracuje s výskytovými kopiemi , aktualizace objektů modelu se automaticky promítají napříč celým procesním modelem. 
 • Dynamika modelu – lze prohlížet strukturované úrovně procesů, subprocesů, přesouvat objekty, modely ve struktuře, provádět editaci atributů, importovat objekty.
 • Vizualizace procesů – i zde platí, že „jeden obrázek vydá za tisíc slov“. Modul modelování umožňuje vytvářet procesní modely v závislosti na vrstvě modelované reality. Uživatel si dle potřeby v procesní dokumentaci zobrazuje modelovanou realitu zasazenou do kontextu ostatních částí systému procesů.
 • Konsistentní procesní model - s daty uloženými v jedné centrální repository v sofistikovaných strukturách vytváří synergické efekty. Manažeři na všech úrovních mají kvalitní informační podporu pro řízení, rozhodování a zlepšování procesů, procesy jsou provázány do řetězců s ošetřenými rozhraními mezi procesy.
 • Jasné vazby procesů na strategické cíle a jednoznačné odpovědnosti – strategie resp. strategické cíle dávají kontext struktury procesů a z druhé strany procesy naplňují strategické cíle. Organizační struktura je přizpůsobena procesům nikoliv opačně. Pro všechny zaměstnance lze z procesního modelu získat podrobný popis všech odpovědností a činností, které mají vykonávat, dokumentů, s kterými mají pracovat, každý proces má svého vlastníka a zákazníka.
 • Soulad business procesů s právními požadavky – metodický postup a použité typy modelů provazují identifikované regulátory s procesy, změna regulátorů vyvolá skrze vazby změnové řízení procesu.
 • Strukturovaný sklad znalostí – největší konkurenční výhoda v podobě znalostí není ukládána jen v „hlavách zaměstnanců“, ale ve strukturovaném procesním modelu. Z tohoto úhlu pohledu je potenciál využití procesního modelu nezměrný (nahrazení vnitřní předpisové dokumentace, školení nových zaměstnanců). 
 • Vysoké možnosti optimalizace - jsou dány komplexním pohledem na procesy a množstvím informací, které popisy procesů poskytují. Pro všechny procesy jsou stanoveny metriky a existuje prostředí pro trvalé sledování jejich dosahování.
 • Trvalé zvyšování zralosti organizace a business procesů - na základě vyhodnocování zpětné vazby z procesů prostřednictvím jejich metrik a skrze metodický postup (vytěsňování podpůrných a hodnotu nepřidávajících aktivit) a zralostní model PEMM dochází k posunu ve všech klíčových faktorech zralosti organizace a procesů.
 • Podpora ICT – informační systémy procesně řízených organizací plní infrastrukturální roli, procesy pouze generují požadavky na funkčnost a IS tuto funkčnost obsluhuje. Obě vrstvy jsou na sobě nezávislé. Informace pro nasazení takového informačního systému poskytuje v plné šiří právě procesní model.  

 

Omezení navrhovaného řešení:

Otázka omezení může být specifická dle podmínek konkrétní organizace, přesto uvádíme určitý všeobecný výčet problematických oblastí, na které při implementaci BPM narážíme.

 • Zavedení BPM s podporou SW nástroje představuje pro podnik investici - v podobě licencí a transferu znalostí do podniku. Dále se předpokládá, ostatně jako u každého kritického projektu, významná podpora vedení. 
 • Nezanedbatelná pracnost - při vytváření procesního modelu. Z tohoto omezení se rázem může stát přínos v podobě kritické revize současného nastavení procesů.  
 • Procesní řízení (procesní model) nepředstavuje „quick fix“ - na všechny neduhy organizace i když přispěje k zvýšení efektivnosti a výkonnosti procesů. 
 • Procesní řízení je koncepcí řízení podniku neslučitelnou s tradičním funkčním řízením - transformace na jiný způsob řízení se dotýká prakticky celé organizace. Z toho plyne nutnost postupné adaptace souvisejících systémů (hodnocení výkonnosti, motivace a rozvoj zaměstnanců, pracovních postupů,..).
 • Práce procesního analytika je obvykle prací na plný úvazek - organizace musí tuto roli vytvořit. Dokonce je žádoucí určitá nezávislost na řídích strukturách. Procesní analytik musí být dostatečně kreativní osobnost s určitým nadhledem, která dokáže vidět věci v širších souvislostech. Technické znalosti nejsou na škodu, avšak není žádoucí tuto roli přenášet na IT.
 • Procesního řízení také předpokládá určitou velikost organizace a složitost sítě business procesů. Pravděpodobně nemá valného smyslu investovat do modelování procesů v podniku jednotlivce či mikropodniku s 10 zaměstnanci. Pokud se podniku daří a roste, pak s krizí autonomie, kdy centralizovaný způsob řízení již přestává kapacitně dostačovat a nastane potřeba nutného delegování, je zcela na místě uvažovat o procesním řízení coby manažerském nástroji.  
 • Naše metodické postupy jsou zasazeny do kontextu modelovací notace ARPO, což přináší určitá omezení. Kroky metodiky související s mapováním a modelováním business procesů jsou obecné a v podstatě nevylučují nasazení jakékoliv SW nástroje, zatímco vytváření dalších provázaných pohledů na business procesy a jejich logické okolí je specifické, akcentuje potenciál (modelování a následné vytěžování obsahu repository), který se využitím ARPO Software v tandemu s upravenou notací modelování nabízí.
 • Procesní model nepopisuje vyčerpávajícím způsobem všechny procesy organizace. Námi navržená metodika modelování počítá s určitou mírou abstrakce a rovnováhou mezi vynaloženým úsilím a přidanou hodnotou popisu procesů. Vždy je nezbytné popsat hodnototvorný řetězec, tedy klíčové procesy, které jsou podstatou existence organizace. V praxi může být celá řada procesů, u nichž je dostačující popis globálních atributů – typicky procesy, které organizace zajišťuje formou outsourcingu (např.: BOZP a PO, problematika EMS, účetní služby, facility management apod). V úvodní etapě obvykle navrhneme strukturu procesního modelu, tedy procesně významných oblastí, kterými by se měla organizace zabývat. 

 

Poradenské služby naší společnosti

 • Implementace procesního řízení - správné metodické nastavení procesního řízení bez ohledu na charakter business procesů a velikost organizace. Definice vhodných indikátorů výkonnosti a ostatních řídících atributů procesů, nastavení prostředí pro trvalé sledování dosahovaných cílů a indikátorů.
 • Systematizační rámec procesního řízení - definice a popsání konvencí modelování a využívání analytických možností modelovacího nástroje ARPO Business Modeler. Systematizační rámec procesního řízení je vždy nastaven směrem k trvalému rozvoji a udržitelnosti v rámci organizace.
 • Customizace filtru modelování ARPO - výběr nejvhodnější metody modelování, nastavení typů modelů, objektů a topologie vazeb modelování.
 • Customizace html prostředí - interaktivní procesní model zasazený do korporátní identity organizace.
 • Zaškolení pracovníků - od procesních analytiků až po vedoucí pracovníky. Každá cílová skupina hledá v procesním modelu specifické informace dle úrovně řízení. 
 • Standardizované systémy řízení -  zavádění standardních postupů a budování systémů řízení dle norem ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), OHSAS 18001 (SMS), ISO/IEC 27001 (ISMS), včetně provádění interních i externích auditů těchto systémů u našich zákazníků za účelem získání, případně obhájení, certifikátu podle některého z výše uvedených standardů.
 • Projektové řízení – zavádění projektových kanceláří podle některého z celosvětově uznávaných standardů: PMBOK Guide, PRINCE2 případně ISO 21 500. 

Statistika návštěvníků

Dnes2
Včera19
Týden60
Měsíc367
Vše25326